Help
Chat
ข้อมูลติดต่อกลับ

ชื่อ :

เบอร์ :

คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?
Hello
01.19 AM
Hello sir,
May I help you ?

No.1 of Distributor for ICT Product.

>> จัดจำหน่ายสินค้า และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Network and Security กับผู้รับเหมางานระบบ (SI) ครบทุกขนาดของธุรกิจ
VISION
ด้านสินค้าและบริการ
จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มประเภทสินค้า ICT ทุกประเภท เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ และ ระบบการสั่งซื้อ Online และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีพนักงานคอยตอบปัญหา ทางด้านเทคนิค
ด้านธุรกิจ
เราดำเนินธุรกิจแบบ B2B เราจะมุ่งเน้นช่วยหาสินค้าที่ ดีมีคุณภาพให้แกลูกค้าของเรา และมุ่งเน้นการบริการที่ทันสมัยในรูปแบบ Online
ด้านการตลาด
เน้นเจาะกลุ่ม ธุรกิจ B2B และ กลุ่มลูกค้าโครงการรัฐบาล พร้อมทั้งการทำตลาดที่ช่วยร้านค้าในการ การจัดจำหน่ายสินค้ารูปแบบ online พร้อมผู้ช่วยทางด้านการตลาดที่ทางเรามีให้กับทางลูกค้า
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า
เรามีกิจกรรม CRM กับทางลูกค้ามาตลาดเพื่อเพิ่มการซื้อซ้ำ และการบอกต่ออย่างต่อเนื่อง เราถือว่าลูกค้าทุกคนคือลูกค้า VIP
MISSION
ด้านพัฒนานวัตกรรม
มุ่งเน้นนำนวัตกรรมจากสินค้าจากต่างประเทศมาปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศเรา
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เราเลือกใช้สินค้าที่ได้พิสูจน์แล้วในระดับสากล กล่าวคือ สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจะต้องได้รับ มาตราฐานสากลเป็นอย่างน้อยเพื่อความเชื่อมั่น
ด้านบุคคลากร
ด้านบุคคลการภายในองค์กร เรามุ่มเน้นการฝึกอบรบทางด้านทักษะของสินค้า และ เรายังอบรมทักษะอื่นๆ เช่น ด้านบริการ ด้านการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ เราเล็งเห็นว่าการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน คือการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะทุกๆด้าน
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า
เรามีกิจกรรม CRM กับทางลูกค้ามาตลาดเพื่อเพิ่มการซื้อซ้ำ และการบอกต่ออย่างต่อเนื่อง เราถือว่าลูกค้าทุกคนคือลูกค้า VIP

Award